WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY


OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA; UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻYPROPAGOWANIE IDEI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROMOWANIE AKTYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI SZKOŁY, JEJ DOROBKU DYDAKTYCZNEGO, WYCHOWAWCZEGO I KULTURALNEGO
PROMOWANIE IDEI WOLONTARIATU

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI, ORGANIZAC-JAMI, FIRMAMI, URZĘDAMI, KLUBAMI I OSOBAMI PRY-WATNYMI NA POLU REALI-ZOWANIA ZADAŃ STATUTO-WYCH STOWARZYSZENIA ORAZ WSPIERANIE DZIAŁAŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE
PROMOCJA SZKOŁY I GMINY JORDANÓW
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWAWSPOMAGANIE SZKÓŁ W ZAKRESIE UTRZYMANIA I MODERNIZACJI ICH OBIEKTÓWWSPOMAGANIE RODZICÓW POPRZEZ RÓŻNEGO TYPU PORADNICTWO


PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ LIKWIDACJI BARIER UTRUDNIAJĄCYCH EDUKACJĘ I FUNKCJONOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WSPIERANIE DZIAŁAŃ INTEGRACYJNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI ICH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ)

PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

WSPIERANIE DZIAŁAŃ POLEGAJĄCYCH NA PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU DZIECI I MŁODZIEŻY ZANIEDBANYCH ŚRODOWISKOWO